A A A
hamburger
Hockey alternatief-N-13

Melden geweld en misbruik

Als school zijn wij verplicht signalen van misbruik en geweld te melden. We gaan uit van de volgende stappen:

Zorg: signalen richting mentor en overleg leerlingbegeleider

 • Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld > docent of medewerker geeft dit door aan de mentor.
 • De mentor kan zelf in gesprek gaan met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s). Deelt zorg.
  Belang en veiligheid van de leerling staan voorop.
 • De mentor informeert de leerlingbegeleider.
 • De mentor plaatst de gegevens in het leerlingdossier.

Stap 1: in kaart brengen signalen

 • Mentor en leerlingbegeleider noteren concreet waarneembaar gedrag/signalen.
 • Mentor gaat in gesprek gaan met de leerling, waar mogelijk met/of ouder(s)/verzorger(s).
 • Als dat passend is, geven zij in het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) aan dat meldcode gestart wordt.
 • De mentor observeert de leerling en informeert betrokken teamleden.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 2: collegiale consultatie en AMK

 • Leerlingbegeleider en mentor brengen signalen verder in kaart.
 • De leerlingbegeleider raadpleegt deskundigen. Intern of extern: AMK*, partners in het ZorgAdviesTeam, betrokken instanties.
 • De leerlingbegeleider overweegt registratie in de Verwijsindex Risicojongeren.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 3: gesprek  met leerling en ouder(s)/verzorger(s)

 • De leerlingbegeleider gaat in gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).
 • Deelt zorg en checkt waar gedrag en signalen vandaan komen.
 • Maakt duidelijk wat de stappen van de meldcode zijn. Belang en veiligheid van de leerling staan voorop!
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 4: wegen ernst en aard

 • De leerlingbegeleider vraagt een oordeel aan genoemde deskundigen over: risico, aard en ernst van de mishandeling/het geweld.
 • AMK kan risicotaxatie doen.
 • De leerlingbegeleider brengt de leidinggevende op de hoogte van een mogelijke melding.
 • Hij informeert de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en signaleerder.
  Belang en veiligheid van de leerling staan voorop!
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Stap 5: beslissen

Samen met interne en/of externe deskundigen beslissen: melding AMK of hulpverlening inzetten.

Hulp organiseren en effect volgen

 • De leerlingbegeleider gaat met de leerling en ouder(s/verzorger(s) in gesprek over mogelijke vormen van hulp: doorverwijzen.
 • De leerlingbegeleider en mentor monitoren of ouder(s)/verzorger(s) en de leerling hulp krijgen.
 • De leerlingbegeleider en mentor blijven de leerling volgen en observeren.
 • Heeft de hulpverlening geen of onvoldoende effect? Dan volgt alsnog een melding.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

Melding AMK

 • De leerlingbegeleider bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) de voorgenomen melding.
 • Er volgt een melding bij het AMK. Dit gebeurt altijd op naam van CSG Reggesteyn.
 • De leerlingbegeleider houdt het dossier van de leerling bij.

* AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!