A A A
hamburger
Headerbeeld 1600x1000-4-Melle-C

Doorzoek veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen. Met dit systeem kunnen we volgen hoe het gaat met iedere leerling op school. U kunt via Magister de gegevens van uw kind (of kinderen) inzien. Het gaat om zaken als aanwezigheid, cijfers, programma van toetsing en afsluiting (pta) en het lesrooster.

U krijgt toegang door in te loggen met de juiste inloggegevens. Aan het begin van het eerste jaar dat uw kind Reggesteyn bezoekt, ontvangt u een code waarmee u kunt inloggen. Bent u niet (meer) in het bezit van de juiste inloggegevens? Ga naar reset-wachtwoord.

Neem voor overige vragen of opmerkingen over Magister contact op met: helpdesk@reggesteyn.nl

Meer informatie:

Magister 6 ondersteuning browser
Magister6 instructie leerlingen en ouders

Systemen hebben soms storingen. Zo ook Magister.
Daarom heeft Magister voor haar klanten een speciale storingspagina.
Hierop geeft Magister extra informatie.
Ga naar Storingspagina Magister.

Tip:
sla het adres van de Magister storingspagina op onder uw favorieten, dan kunt u gemakkelijk nakijken of er een storing is.

Wie bel ik bij ziekte?
Noetselerbergweg: (0548) 53 36 00
Willem de Clercqstraat: (0548) 53 37 00
Rijssen: (0548) 53 38 00

Wilt u ziekte direct aan ons doorgeven? Wij zijn vanaf 7.30 uur bereikbaar.  Afspraak bij arts, tandarts of orthodontist? Regel dit zo mogelijk buiten de schooltijden om.

Mentor en unitleider
In principe is voor uw zoon/dochter en voor u de mentor het eerste aanspreekpunt binnen de school. Bij vragen of opmerkingen kunt u bij hem terecht. Ook kunt u contact opnemen met de unitleider die de afdeling waar uw kind deel van uitmaakt, aanstuurt.

Voor vragen van algemenere aard kunt u terecht bij de vestigingsdirecteur.

Contact met de docent
Zoekt u de contactgegevens van een docent? Ga hiervoor naar de online schoolgids van de vestiging waar uw zoon of dochter les heeft. Aan de linkerkant staat in grote blokken de inhoudsopgave. Scroll door naar beneden tot u bij hoofdstuk 14, docenten, belandt. Daar staan de namen en overige gegevens van docenten op alfabetische volgorde vermeld. Klik op het e-mailadres van een docent, dan komt u vanzelf in het e-mailprogramma en kunt u rechtstreeks mailen.

De directeuren en unitleiders vindt u (ook) in het vestigingsdeel van de schoolgids.

Reggesteyn vindt het belangrijk om goed te communiceren met u als ouder(s). Het is in het belang van de leerling dat deze communicatie goed verloopt. Wanneer ouders van elkaar zijn gescheiden, gelden speciale afspraken over de communicatie. Hieronder staan afspraken die wij hanteren rondom de communicatie met gescheiden ouders van leerlingen op onze school. We gaan hierbij uit van de wettelijke informatieplicht van scholen.

Als u gescheiden bent

• Co-ouderschap: samen informatie delen, adres bepaalt wie informatie krijgt
Na een scheiding kunt u kiezen voor co-ouderschap. U bent dan beiden nauw betrokken bij de opvoeding en het onderwijs dat uw zoon of dochter krijgt. Uw kind woont beurtelings bij beide ouders. Het adres waarop de leerling bij onze administratie staat ingeschreven is het adres waar we informatie naartoe sturen. We gaan ervan uit dat de ouder die op dit adres woont alle informatie doorgeeft aan de andere ouder.

• Verzorgende ouder: onderhoudt contacten, deelt met niet-verzorgende ouder
Als er geen sprake is van co-ouderschap, draagt de ouder bij wie het kind (het merendeel deel van de tijd) woont, als verzorgende ouder de grootste verantwoordelijkheid. Deze ouder onderhoudt de contacten met school en krijgt van school alle leerlinggebonden en organisatorische informatie. Wettelijk is het de bedoeling dat de verzorgende ouder die informatie deelt met de niet-verzorgende ouder.

• Niet-verzorgende ouder: krijgt op eigen initiatief ook informatie van school.
Wanneer het voor u, als niet-verzorgende ouder, niet mogelijk is op de hoogte te blijven van de schoolontwikkelingen van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de vestigingsdirecteur. Op schriftelijk verzoek kunt u rapporten en cijferlijsten ontvangen. De vestigingsdirecteur neemt hierover contact op met de mentor.

Bij een informatieverzoek (van de niet-verzorgende ouder) verstrekken wij in principe de informatie. U kunt cijfers inzien en rapporten ontvangen. In uitzonderingsgevallen plannen wij – in overleg met de mentor – aparte gesprekken tijdens ouderavonden. Vanwege zwaarwegende belangen van uw kind kan de directie besluiten om u geen informatie te geven.

Onderwijs is mensenwerk. Waar mensen dagelijks zo intensief met elkaar omgaan als op een school, gaat er wel eens wat fout. Wij willen het graag horen wanneer er iets fout gaat. Wij kunnen het dan rechtzetten en beter nog, in het vervolg voorkomen. We hechten er waarde aan dat u eerst met ons in gesprek gaat. Vaak valt in een gesprek al veel op te lossen. 

Heeft u een klacht, dan kunt u bij ons terecht. Elke klacht handelen wij af via een vaste procedure. Voor klachten over het onderwijs kunt u terecht bij de betreffende docent en de unitleider. Zij gaan met u in gesprek. Is het probleem niet opgelost? Dan kunt u terecht bij de vestigingsdirecteur. Bieden de gesprekken geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen.

 

Er zijn drie hoofdtypen klachten:

  1. Klachten die te maken hebben met het onderwijs (lesgeven, toetsen, dagelijkse zaken). De route hiervoor is: gesprek met betreffende docent en/of unitleider, eventueel een gesprek met de vestigingsdirecteur en/of het indienen van een formele klacht.
  2. Klachten over schoolexamens en het centraal schriftelijk examen. Bekijk hiervoor de Regeling beroep onregelmatigheden eindexamens. U kunt uw klacht indienen bij de examencommissie van de vestiging. Lees om meer te weten: Klachten over examens
  3. Overige klachten (klacht na een conflict, klacht over gedrag). Voor dit soort klachten hebben wij een vaste procedure. U kunt daarbij gebruikmaken van de hulp van de (interne) contactpersoon van school: Interne contactpersonen klacht. Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Landelijke klachtencommissie. Deze commissie heeft een vertrouwenspersoon die gevraagd en ongevraagd advies geeft.
    Voor klachten over pesten, intimidatie, misbruik of geweld kunt u terecht bij de Vertrouwensinspectie
    Wij vragen u bij ernstige zaken ook de bestuurder van Reggesteyn te informeren.

Externe vertrouwenspersoon: Externe vertrouwenspersonen klacht 010715
U kunt zich richten tot de externe vertrouwenspersoon als u:
– in vertrouwen uw klacht wilt melden
– advies wilt over de manier waarop u uw klacht kunt melden.

Veelgestelde vragen

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!