Handige links

Privacyverklaring

Inleiding

CSG Reggesteyn is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op reggesteyn.nl (hierna: de website). CSG Reggesteyn gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website. In deze privacy verklaring staat beschreven hoe wordt omgegaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging op de website(s).

Contactgegevens:
Postbus 120
7440 AC Nijverdal
Tel: +31 548 533 600

De Functionaris Gegevensbescherming is Martin Molenbroek. Hij is te bereiken via fg@reggesteyn.nl.

Algemeen

CSG Reggesteyn:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website van CSG Reggesteyn;
  • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van CSG Reggesteyn aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren;
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor CSG Reggesteyn deze verzamelt of verwerkt;
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de privacy wetgeving in acht;
  • hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid.

Cookies

CSG Reggesteyn maakt op haar website geen gebruik van cookies:

Doeleinde

CSG Reggesteyn verwerkt en verzamelt alleen persoonsgegevens die de bezoeker zelf heeft ingevoerd (zoals via het contactformulier of het opgaveformulier). De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Soort persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van een invulformulier of contactformulier op onze website, worden de persoonsgegevens die je verstrekt, verwerkt door CSG Reggesteyn, zoals het contactformulier en de nieuwsbrief.

Beveiliging

CSG Reggesteyn draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo worden gegevens die je via een online formulier aan CSG Reggesteyn verstrekt, via een beveiligde verbinding verzonden. De gegevens worden ook versleuteld tijdens de verzending. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van CSG Reggesteyn die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

Verstrekking aan derden

CSG Reggesteyn verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt met jouw toestemming, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of overeenkomst, of wanneer CSG Reggesteyn zich baseert op haar gerechtvaardigd belang.

CSG Reggesteyn kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent CSG Reggesteyn onder de voorwaarde dat deze derden het bepaalde in deze verklaring in acht neemt.

Verwijzingen op de website

Op de website van CSG Reggesteyn kan worden verwezen naar websites van derden. CSG Reggesteyn heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de technische en organisatorische maatregelen die derden hebben genomen ter beveiliging van jouw gegevens.

Rechten gebruiker

Je hebt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk, het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je eigen persoonsgegevens. CSG Reggesteyn zal jouw identiteit controleren alvorens uitvoering te geven aan je verzoek.

Verzoeken, klachten en vragen m.b.t. deze verklaring kunnen worden gezonden naar privacyofficer@reggesteyn.nl.
Ben je niet tevreden over de afhandeling, dan kun je je wenden tot de Functionaris voor de Gegevensbescherming van CSG Reggesteyn via fg@reggesteyn.nl.
Je kunt ook een Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.