Handige links

Reggesteyn heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij kunnen helpen om te onderzoeken of een gebeurtenis aanleiding vormt om een klacht in te dienen. En bij wie: een leidinggevende, het bevoegd gezag (het college van bestuur), of de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon bemiddelt bij de klachtprocedure en eventuele aangifte. Hij geeft het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies over te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon kan of de klager of de aangeklaagde bijstaan.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Mw. M.J. van Dasselaar
(06) 113 897 85
mjvandasselaar@xs4all.nl

Dhr. A.H. Zilverberg
(06) 291 655 87
a.h.zilverberg@hetnet.nl