Handige links

Onderwijs is mensenwerk. Waar mensen dagelijks zo intensief met elkaar omgaan als op een school, gaat er ook wel eens wat mis. Heb je een klacht? Dan horen we dat graag, zodat we ons onderwijs en onze school kunnen verbeteren.

Hebben we een fout gemaakt? Dan willen we dat rechtzetten en in het vervolg voorkomen. We hechten er waarde aan dat je eerst met ons in gesprek gaat. Vaak kunnen we dan al veel oplossen of in werking zetten.

Klachten over het onderwijs

Klachten over het onderwijs meld je aan de betreffende docent en de unitleider. Zij gaan met jou en je ouders op zoek naar een oplossing. Komen jullie er niet uit? Dan kan je terecht bij de vestigingsdirecteur. Bieden de gesprekken geen oplossing, dan kan je een officiële klacht indienen.
Hoe dat werkt, vind je beschreven in de klachtenregeling. Ook vind je daar op pagina 11 de contactgegevens van de interne en externe vertrouwenspersonen, de vertrouwensinspectie en klachtencommissie.

Klachten over schoolexamens en het centraal schriftelijk examen.

Heb je een klacht die te maken heeft met de toetsen voor het schoolexamen of met het centraal examen? Dan kan je die indienen bij de examencommissie op jouw locatie.

Als de klacht niet (goed) wordt opgelost, kan je terecht bij de Commissie van Beroep over onregelmatigheden Eindexamen, Postbus 864, 7550 AW Hengelo. Telefoonnummer (074) 245 55 55.

Afspraken en regels bij toetsen en examens staan in Magister in het Programma van toetsing en afsluiting (pta) en het Examenreglement.

Bekijk hier de Regeling beroep onregelmatigheden eindexamens.

Klachten over pesten, intimidatie, misbruik of geweld

Voor klachten over pesten, intimidatie, misbruik of geweld is er het Meldpunt vertrouwensinspecteurs, via (0900) 111 3 111. We vragen om bij ernstige zaken ook de bestuurder van Reggesteyn te informeren.

Andere klachten

Heb je een andere klacht, bijvoorbeeld na een conflict of over gedrag? Dan nemen jij of je ouders contact op met de Interne contactpersonen. Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kan je contact opnemen met de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. Deze commissie heeft een vertrouwenspersoon die gevraagd en ongevraagd advies geeft.