Handige links

CSG Reggesteyn kent een statutair bestuurlijk orgaan bestaande uit een eenhoofdig College van Bestuur, die het bestuurlijk bevoegd gezag van de school vormt. Het College van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de school en geeft daarbij leiding aan de directeuren.

Bestuursleden

Dhr. drs. A. (Aart) van 't Veld is de bestuurder van CSG Reggesteyn.

Management

Het College van Bestuur en de directeuren vormen samen het management van de school. 

Ondersteuning

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de bestuursadviseur, die ook de Raad van Toezicht ondersteunt.

Directie

De directeuren geven leiding aan de vestigingen en de voeren het vastgestelde strategische beleid uit.

Dagelijkse gang van zaken

Op de vestigingen verzorgen de vestigingsteams alle onderwijskundige en organisatorische zaken.